advokat, advokater, advokathjelp, advokatbyrå, yrkesskade, pasientskade, trafikkskade, erstatning, juridisk hjelp, rettshjelp, Tromsø, Troms, Finnmark, Nordland, Oslo, yrkesskade, yrkesskadeforsikring

Yrkesskade

Blir du skadet i forbindelse med arbeid kan du ha krav på erstatning.

Som yrkesskadet vil du være dekket under arbeidsgivers forsikring. Dersom arbeidsgiver ikke har forsikring, kan du likevel få erstatning av Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Den skaden du er påført må være forårsaket av en arbeidsulykke, en yrkessykdom eller en ekstraordinær påkjenning. Det må ikke være andre årsaker til skaden.

Du har krav på å få dekket inntektstap, utgifter og du kan ha krav på ménerstatning dersom du er påført en varig skade.

 

Inntektstap

Dersom du blir sykemeldt etter en ulykke vil du ha krav på sykepenger hos NAV i inntil ett år. Sykepengene vil kunne dekke det økonomiske tapet det første året. Sykepengene gir imidlertid ikke full kompensasjon for feriepenger, og dersom du har arbeidet overtid eller har hatt varierende inntekt før skaden vil du ikke få dekket hele tapet av NAV. Eventuell lønnsøkning i sykemeldingsperioden blir sjelden kompensert fullt ut.

Dersom du fortsatt ikke er i stand til å arbeide etter et års sykemelding vil du gå over til arbeidsavklaringspenger. Ytelsen er lavere enn sykepengene og du vil lide et økonomisk tap. Selv om du skulle ha rett til andre ytelser - eksempelvis fra private eller offentlige forsikrings/-pensjonsordninger - er det sjelden at ytelsene dekker tapet fullt ut.

Dersom skaden medfører at du ikke tjener like mye som du ville gjort uten skaden - vil du ha et fremtidig inntektstap.

 

Dersom skaden har resultert i at du ikke lenger klarer å gjøre husarbeid/annet arbeid hjemme i den utstrekning du har pleid, for eksempel snømåking, husarbeid, vedlikehold mv, kan du ha krav på erstatning for såkalt tapt hjemmearbeidsevne.

 

Utgifter

Forsikringsselskapet skal som hovedregel dekke alle merutgifter du har pga skaden.

Dette vil typisk være utgifter til lege, medisiner, fysioterapeut mv. Hvis du har utgifter som du ikke får dekket fra NAV har du krav på å få disse dekket av forsikringsselskapet.

Det vil ofte være aktuelt å innhente en spesialisterklæring fra en lege med spesialisering innenfor ditt skadeområde, for å vurdere skaden din, herunder skadens størrelse og varighet.

Utgiftene kan også bli omfattende hvor det er snakk om større skader. I slike tilfeller kan det for eksempel være aktuelt å gjøre tilpasninger i huset, større ombygginger, kjøp av spesialbil, ansette personlig assistent mv.

Forsikringsselskapet dekker også rimelige og nødvendige utgifter til bistand fra advokat i erstatningssaken.

 

Ménerstatning

Ménerstatning gis til de som er påført en varig og betydelig skade. Slik erstatning forutsetter at skaden du er påført gir et varig medisinsk mén på minst 15 %. Størrelsen på ménet fastsettes av lege med spesialisering innenfor skaden din.

 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak

Vi bistår skadelidte over hele landet og har kontorer i Tromsø og Oslo. Vi har lang erfaring med personskadebehandling med hovedfokus på trafikkskade, pasientskade og yrkesskade, og tilbyr også bistand innenfor andre rettsområder, herunder blant annet forsikringsrett og rettigheter overfor NAV.

I tillegg har våre advokater kompetanse innen andre rettsområder, som for eksempel fast eiendom, jordskifte, strafferett, økonomisk kriminalitet, arverett, kontraktsrett, kjøpsrett m.m.

Andre fagområder

Telefon

776 00 210

Adresse

Storgata 124 / Postboks 9, 9251 Tromsø

Grensen 15, 0159 Oslo